Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Región Mikroregión bielokarpatsko-trenčiansky
Počet obyvateľov

999 stav k 31.12. 2019

Rozloha 1500 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1398

 

Obec Ivanovce

Obec Ivanovce sa nachádza v západnej časti Slovenska. Podľa administratívneho členenia Slovenskej republiky patrí do Trenčianskeho kraja a leží v juhozápadnej časti okresu Trenčín. Kataster obce hraničí na severozápade s obcami Chocholná-Velčice a Melčice-Lieskové. Na východe s obcou Krivosúd-Bodovka a na juhu s obcou Štvrtok. Západná hranica je zároveň hranicou kraja. V týchto miestach kataster hraničí s obcami Nová Bošáca a Bošáca.

Ivanovce

05.06.2020

Predaj čučoriedok 1

Predaj čučoriedok

Predaj čučoriedok

Detail

03.06.2020

Festival dychových hudieb- Okolo Trenčína 1

Festival dychových hudieb- Okolo Trenčína

Festival dychových hudieb- Okolo Trenčína

Detail

03.06.2020

Zájazd- Predvianočná Praha a Divadlo Broadway 1

Zájazd- Predvianočná Praha a Divadlo Broadway

Zájazd- Predvianočná Praha a Divadlo Broadway

Detail

02.06.2020

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy

Detail

25.05.2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility TSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility TSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility TSK

Detail

25.05.2020

Rozhodnutie ministerstva školstva SR

Rozhodnutie ministerstva školstva SR

Rozhodnutie ministerstva školstva SR- obnovenie vyučovania v MŠ a ZŠ.

Detail

25.05.2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej škola a základnej školy

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej škola a základnej školy

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej škola a základnej školy

Detail

11.05.2020

Opatrenie k zasadnutiam OZ

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, v znení opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení a dopĺňa nasledovne:

Detail

08.05.2020

kytica

Deň matiek

Milé mamičky a staré mamy,           keďže doba ktorú žijeme nám neumožňuje sa osobne stretnúť, vypočuť si pekné piesne, básne, potešiť srdcia  vystúpením našich detí , dovoľte mi aspoň takýmto spôsobom   ku Dňu matiek Vám  zaželať všetko najlepšie , poďakovať Vám za  všetku  tu lásku, nehu, starostlivosť , ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

Detail

08.05.2020

foto

75. výročie zostrelenia rumunského lietadla

Je 27. apríl, píše sa rok 1945. Nacistické Nemecko je v smrteľnom kŕči pod technickou prevahou spojencov, ale fanatické a izolované skupiny zmesky Wermachtu, špeciálnych protipartizánskych jednotiek, domácich kolaborantov, mnohokrát aj z radov Slovákov, páchajú vojnové zločiny na civilnom obyvateľstve. Odbojové skupiny, ktoré ťahajú proti skúseným hrdlorezom za kratší koniec, sú v defenzive a súrne potrebuju pomoc.

Detail

08.05.2020

foto

Zber komunálneho odpadu v obci

Vážení spoluobčania,  v týchto dňoch Vám boli do domácnosti doručené výmery na komunálny odpad spolu so známkami na vývoz komunálneho odpadu. Dovoľte k tomu niekoľko informácií.

Detail

06.05.2020

Oznam pre veriacich Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Adamovské Kochanovce

Evanjelický farár oznamuje, že od 6. mája 2020 je na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia povolený výkon bohoslužieb. Služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 10. mája o 8.30 hod pri dodržaní týchto podmienok: vstup do kostola len s prekrytými ústami a nosom, je potrebné si dezinfikovať ruky alebo si priniesť rukavice, okrem osôb zo spoločnej domácnosti dodržiavať odstup 2 metre. Služieb Božích sa nemôžu zúčastniť osoby,  ktorým je nariadená karanténa alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Detail

05.05.2020

kostol

Oznam Rímsko katolíckej cirkvi, farského úradu v A. Kochanovciach

Rímsko katolícka Cirkev, farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamuje svojim veriacim radostnú správu, že po dvoch mesiacoch sa na celom Slovensku z rozhodnutia štátnej správy otvárajú kostoly a umožňuje sa v nich slávenie bohoslužieb. Toto slávenie nakoľko sa stále nachádzame v mimoriadnej situácii bude podliehať hygienickým predpisom a organizačným usmerneniam. 

Detail

17.04.2020

kostol

Oznam Rímsko-katolíckeho farského úradu Adamovské Kochanovce

Rímsko - katolícka Cirkev farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamuje pokyny pre svojich veriacich v čase pandémie, kedy sa riadi náboženský život usmerneniami štátnej správy.

Detail

14.04.2020

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v sobotu 18.4.2020

Detail

14.04.2020

Výkup papiera

Dňa 16.4.2020 (štvrtok) v čase od 16:40 hod. sa uskutoční výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby.Výkup sa uskutoční na parkovisku pred OÚ v Ivanovciach.

Detail

14.04.2020

Zber a vývoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

Zber a vývoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

Zber a vývoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

Detail

07.04.2020

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Detail

03.04.2020

ďakujeme

Poďakovanie

Poďakovanie

Detail

03.04.2020

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Detail

27.03.2020

Koronavírus COVID-19

Koronavírus COVID-19

Vážení občania, hrozba ochorenia COVID-19 je reálna aj v našom kraji. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť až úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka. Rýchlosť šírenia ochorenia závisí od osobnej zodpovednosti každého občana v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení. Rešpektujte prosím všetky preventívne opatrenia, Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, ako aj Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a pokyny MZ SR, ktoré Vám boli zaslané SMS správou. Pri nedodržaní karantény sa osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Nezatajujte lekárom a zdravotníckym pracovníkom informáciu o Vašom pobyte v zahraničí, najmä v rizikovej oblasti. Pri zamlčaní cestovateľskej anamnézy ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR hrozí pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Buďte zodpovední voči sebe, Vašim blízkym, ako aj voči zdravotníckych pracovníkom, ktorí sa Vám snažia pomôcť a ostatným spoluobčanom!

Detail

25.03.2020

Rozvoz ovocia a zeleniny

Rozvoz ovocia a zeleniny

Rozvoz ovocia a zeleniny

Detail

02.06.2020 - 18.06.2020

Návrh plánu HK na druhý polrok 2020

16.12.2019 - 17.12.2022

Plán kultúrnych akcií na rok 2020

05.03.2019 - 06.03.2022

Plán akcií na rok 2019

25.02.2020

Detský karneval

Detský karneval

Na detskom karnevale, ktorý sa konal dňa 23.2.2020 v kultúrnom dome, sa deti vytancovali so Šašom Jašom, zasúťažili si, pomaškrtili a odniesli si pekné odmeny za svoje masky.

Detail

30.12.2019

Hokejový turnaj obcí 2019

Hokejový turnaj obcí 2019

Dňa 26. decembra sa pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil tradičný hokejový turnaj obcí. Na 4.mieste sa umiestnilo družstvo z obce Drietoma, na 3.mieste obec Ivanovce, na 2.mieste obec Adamovské Kochanovce a na 1.mieste obec Kostolná-Záriečie. Víťazom gratulujeme.

Detail

30.12.2019

Stretnutie primátorov, starostov a účinkujúcich na občianskych obradoch

Stretnutie primátorov, starostov a účinkujúcich na občianskych obradoch

Dňa 12. decembra sa v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom uskutočnilo v našej obci vianočné stretnutie primátorov, starostov a účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach. O program sa postarali deti zo základnej školy v Ivanovciach, folklórny súbor RADOSŤ a ľudová hudba v podaní súboru ROVENEC.

Detail

30.12.2019

Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka

Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka

Dňa 6.decembra sme v obci privítali Mikuláša s anjelom a svojimi vernými čertmi. Deťom za krásne básničky rozdal Mikuláš sladké balíčky. O občerstvenie v podobe výbornej cigánskej a teplého punču sa postarali členovia DHZ Ivanovce. Všetkým pekne ďakujeme a na Mikuláša sa tešíme opäť o rok.

Detail

30.12.2019

Vianočné stretnutie seniorov

Vianočné stretnutie seniorov

Dňa 6.decembra sa v obci uskutočnilo vianočné stretnutie seniorov.O program sa postarali detičky z materskej a základnej školy v Ivanovciach. Príjemnú predvianočnú atmosféru doplnili heligonkári z Dubnice nad Váhom.

Detail

06.11.2019

Halloween a lampiónový sprievod

Halloween a lampiónový sprievod

-

Detail

24.09.2019

Haluzická kyselka

Haluzická kyselka

Krásnu slnečnú nedeľu 22.9.2019 sme si užili na prechádzke našim chotárom. Vyšlo nám skvelé počasie a tak aj nálada bola výborná. Po ceste nás čakali nádherné výhľady a pekná príroda. Cieľom prechádzky bola Haluzická kyselka, kde nás čakalo príjemné posedenie spojené s opekaním a občerstvením. Chceme sa týmto poďakovať všetkým, ktorý sa zúčastnili príjemne stráveného dňa a tešíme s na vás aj nabudúce.

Detail

24.09.2019

Hasičská súťaž 21.9.2019

Hasičská súťaž 21.9.2019

V sobotu 21.9.2019 sa DHZ Ivanovce zúčastnil na cezhraničnej hasičskej súťaži v Starom Hrozenkove. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, štafeta a požiarny útok. Na krásnom 3.mieste sa umiestnili staršie deti, ženy získali krásne 1. miesto a 3. miesto a muži sa umiestnili na 7. mieste.

Detail

09.09.2019

Odovzdávanie defibrilátora

Odovzdávanie defibrilátora

-

Detail

30.08.2019

Povodne-august 2019

Povodne-august 2019

-

Detail