Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Verejná vyhláška - Územný plán

Registratúrna značka: OCUIV- S2022/00654

Obec Ivanovce Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 17.októbra 2022 prerokovávať Návrh pre Územný plán obce Ivanovce (ďalej len Návrh).

 

V súlade s ust. § 22 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podať pripomienky k Zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. Celá dokumentácia je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Ivanovciach, resp na internetovej stránke obce www.ivanovce.com.

 

Vaše pripomienky k Návrhu Vás žiadame podať písomne do 18.novembra 2022 na Obecný úrad Ivanovce.

 

Proces obstarávania a prerokovania je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 400.

 

   S pozdravom

Starostka obce

Dátum vyvesenia oznámenia: 17.10.2022

Dátum zvesenia oznámenia: 18.11.2022

ÚPN Ivanovce Návrh - Smerná časť.pdf (7.07 MB)

ÚPN Ivanovce Návrh - Záväzná časť.pdf (1.27 MB)

1 Ivanovce - Širšie vzťahy.pdf (44.45 MB)

2_komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.pdf (19.96 MB)

2A_komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 10000.pdf (13.93 MB)

3_výkres verejného dopravného vybavenia.pdf (19.65 MB)

4A_výkres verejného technického vybavenia - VH.pdf (11.32 MB)

4B_výkres verejného technického vybavenia_EE.pdf (15.07 MB)

5_výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prvkov ÚSES.pdf (26.56 MB)

5A_výkres ochrany prírody a tvoba krajiny a prvkov ÚSES_10000.pdf (16.04 MB)

6_perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely.pdf (20.44 MB)

7_schéma záväzných častí riešenia a VPS.pdf (10.8 MB)

8_výkres regulacie.pdf (9.9 MB)

8A_výkres regulacie_10000.pdf (9.95 MB)