Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú preňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Nevýherné hracie prístroje sú:

- elektronické prístroje na počítačové hry

- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

 

Daňovník je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov

 

Sadzba dane je 72,69 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. Od okamihu začatia prevádzkovania predajného automatu musí byť automat pre potrebu identifikácie označený dokladom o registrácií predajného automatu v evidencii obecného úradu. Doklad o registrácii musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu. Doklad na požiadanie vydá obecný úrad.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovanieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovanieho obdobia a daňovník to známi správcovi dane najneskôr do 30 dní od dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Ivanovciach.

Písomné oznámenia pri vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, deň začatia prevádzkovania a predpokladanú dobu prevádzkovania.

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Vincent, Vincencia