Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

V prípade, že si psíka obstaráte, ste povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane - čiže obci a to do 30 dní odo dňa obstarania. Obec vám vyrubí daň platobným výmerom. Takúto daň je nutné potom zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

V ďalších obdobiach je táto daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

V prípade, že vám zanikne daňová povinnosť (napr. psík zomrie, alebo ho darujete, či predáte, a pod.) oznámite túto skutočnosť obci do 30 dní,čiastkovým priznaním na zánik daňovej povinnosti ( písomne) a správca dane, teda obec má zo zákona povinnosť vrátiť vám pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia. Keď túto skutočnosť včas neoznámite, obec vám už túto pomernú časť vrátiť nemusí.

Daň za psa obec po prvý krát vyrúbi platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia v rovnakom termíne ako daň z nehnuteľnosti.

Daň môžete zaplatiť buď v hotovosti na obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo prevodom z BÚ na účet obce.

Pri prihlásení psa je potrebné odovzdať:

- evidenčný list psa

- daňové priznanie k dani za psa

 

Dôležité tlačivá: - tlačivá platné aj na rok 2020

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kompostovanie