Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Výrub stromov

1. Žiadosť o súhlas s výrubom.rtf (45.76 kB)

2. Oznámenie o začatí konania.doc (43 kB)

3. Výzva na zaplatenie správneho poplatku.doc (31.5 kB)

4. Rozhodnutie o prerušení.doc (37.5 kB)

5. Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia.doc (35 kB)

6. Zápisnica z ohliadky.doc (46 kB)

7. Rozhodnutie o súhlase- nesúhlase s výrubom.doc (53.5 kB)

8. odstúpenie odvolania na OÚžP.rtf (42.94 kB)

9. oznámenie o priestupku.rtf (36.93 kB)

10. rozhodnutie o predlžení termínu náhradnej výsadby.doc (47.5 kB)

 

Výzva-výrub stromov

výzva

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov 

upozornenie

 

Výrub drevín rastúcich mimo lesa povoľuje obec Ivanovce v rámci jej katastrálneho územia.

Výrub sa môže povoliť:

 • podľa osobitných predpisov
 • z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín
 • na súkromnom pozemku

Pod drevinou sa rozumejú stromy a kry.

 

Výrub dreviny podľa osobitných predpisov

Obec vydáva na základe písomného oznámenia o výrube dreviny podľa osobitných predpisov vyjadrenie s určenými podmienkami pre uskutočnenie výrubu. Je potrebné výrub drevín oznámiť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.

Obec ako orgán ochrany prírody môže určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33 zákona o ochrane prírody alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných predpisov

 

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín

Výrub dreviny bez predchádzajúceho povolenia z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť obci najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

 

Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

 • obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, Obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku. Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

Potrebné dokumenty, ktoré priložte k žiadosti:

 • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov
 • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
 • List vlastníctva
 • Súhlas vlastníka pozemku, v prípade že žiadateľ nie je vlastník pozemku
 • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

 

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obec.

Povolenie sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:

 • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebné doklady,  ktoré treba predložiť:

 • Žiadosť o výrub drevín
 • Kópia katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
 • Zaplatenie správneho poplatku

 Doba vybavenia je v súlade s platnými právnymi predpismi - do 30 dní.

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Daniel, Dan, Dalina

Kompostovanie