Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

Miestny poplatok za TKO

Obec Ivanovce sa vo vyberaní miestneho poplatku za TKO riadi predovšetkým zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Všeobecným záväzným nariadením obce Ivanovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa a o poplatku za tvorbu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z. vymedzuje pojem komunálny odpad nasledovne:

je to odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

 

Drobný stavebný odpad je definovaný ako: 

- odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou.

Poplatok sa vyrubuje v priebehu roka každému, kto je poplatníkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (poplatníkom je každý, kto má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo užíva resp. je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce).

Obec môže poplatiť vrátiť, znížiť, alebo odpustiť za podmienok stanovených zákonom alebo VZN č. 2/2019.

Osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť do vlastníctva, zriadi si trvalý alebo prechodný pobyt, začne užívať nehnuteľnosť, odsťahuje sa z trvalého pobytu a pod., je povinná splniť si ohlasovaciu povinnosť podľa zákona o miestnych daniach.

Poplatník poplatku je povinný v lehote do jedného mesiaca odo dňa:

vzniku poplatkovej povinnosti,
zániku poplatkovej povinnosti,
zmeny ohlásených údajov

ohlásiť obci meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu.

Ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ, uvedie aj obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné údaje. Fyzická osoba je ďalej povinná uviesť identifikačné údaje osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ak poplatkovú povinnosť za ne plní poplatník. Poplatník je zároveň povinný uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku a v prípade, že poplatník požaduje zníženie, prípadne odpustenie poplatku, je potrebné, aby v žiadosti predložil aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie, prípadne odpustenie poplatku.

Poplatník je povinný podať obci ohlásenie aj vtedy, ak zistí, že jeho poplatková povinnosť má byť nižšia (napr. z dôvodu nesprávne určeného obdobia), ako mu bola vyrubená. V prípade, ak poplatník žiada zníženie alebo odpustenie poplatku z dôvodu, že nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, neužíva, je povinný túto skutočnosť ohlásiť obci do 31. januára aktuálneho roku, za ktorý sa vyrubuje poplatok za TKO.

 

Zníženie alebo odpustenie poplatku zo zákona

Správca poplatku je povinný znížiť poplatok alebo poplatok odpustiť bez žiadosti poplatníka za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré správca poplatku uvedie vo všeobecne záväznom nariadení, že sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí alebo v prípade svojej neprítomnosti v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby. Pretože základná vojenská služba bola zrušená zákonom, správca poplatku je povinný znížiť alebo odpustiť poplatok iba z dôvodu dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí. Poplatník poplatku je povinný v lehote určenej vo VZN predložiť správcovi poplatku podklady, ktoré správca poplatku požaduje od poplatníka a ktoré uviedol vo VZN.

V individuálnych prípadoch môže obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

Vrátenie pomernej časti poplatku

Ak správca poplatku platobným výmerom vyrubil poplatok za odpady poplatníkovi na určené obdobie, poplatník poplatok zaplatil a následne došlo k zániku poplatkovej povinnosti (napr. zmena trvalého pobytu, zánik vlastníckych práv), správca poplatku vráti poplatníkovi pomernú časť zaplateného poplatku rozhodnutím v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Zákon o miestnych daniach zároveň upravil lehotu, v ktorej je správca poplatku povinný najneskôr vrátiť pomernú časť zaplateného poplatku za podmienky, že správca poplatku o tejto skutočnosti vedel. Touto lehotou je lehota 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia. Ak poplatníkovi vznikol preplatok, v takomto prípade správca poplatku preplatok nižší ako 3 Eur nevráti.

Tí, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za príslušný rok, sú povinní predložiť stanovené podklady a formulár s čestným vyhlásením do 31. januára aktuálneho roka. Po tomto termíne nie je možné robiť zmeny! 

Vyzývame preto študentov, resp. ich zákonných zástupcov, aby tento formulár čím skôr doručili na obecný úrad. Ostatní poplatníci (pracujúci, vlastníci nehnuteľností a iní) zaplatia poplatok vyrubený v plnej výške a následne môžu o zníženie alebo odpustenie požiadať až po skončení roka  spôsobom uvedeným vyššie (predloženie potrebných podkladov a formulára).

V priloženom súbore si môžete uložiť aleb vytlačiť, žiadosť a formulár s čestným vyhlásením za účelom zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Dušan

Kompostovanie