Navigácia

Obsah

Daň za nehnuteľnosti

 

Obec Ivanovce vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 2/2019 o miestnych daniach.

Každý daňovník, ktorému vznikne povinnosť platcu dane, je povinný do 31. januára príslušného roka za ktorý mu vznikla daňová povinnosť  podať si daňové priznanie.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie daňovník podáva na predpísanom tlačive.

 

Daňovník je povinný v priznaní:

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
vyplniť všetky údaje podľa priznania.

 
Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:

rozhodnutie o povolení vkladu,
list vlastníctva,
kolaudačné rozhodnutie(pri novostavbe),
osvedčenie o dedičstve, resp. kúpno predajnú zmluvu

 

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie do 31. januára a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Dôležité tlačivá: - všetky uvedené tlačivá sú platné aj na rok 2021

 Danové priznanie FO, PO na rok 2015 1019.63 KB
Poučenie pre rok 2015 363.46 KB

Potvrdenie o podaní DP 115.1 KB

 

Prílohy:

Priznanie k dani za psa na rok 2015 253.33 KB08/01/2015, 14:32

Priznanie k dani z pozemkov na rok 2015 329.6 KB08/01/2015, 14:35

Priznanie k dani z bytov za rok 2015 627.68 KB08/01/2015, 14:33

Priznanie k dani zo stavieb za rok 2015 855.73 KB08/01/2015, 14:37

Priznanie k dani zo stavieb za rok 2015 888.46 KB08/01/2015, 14:38

Priznanie k dani zo stavieb za rok 2015 888.46 KB08/01/2015, 14:38