Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Daň za nehnuteľnosti

Obec Ivanovce vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 2/2019 o miestnych daniach.

Každý daňovník, ktorému vznikne povinnosť platcu dane, je povinný do 31. januára príslušného roka za ktorý mu vznikla daňová povinnosť  podať si daňové priznanie.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie daňovník podáva na predpísanom tlačive.

 

Daňovník je povinný v priznaní:

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
vyplniť všetky údaje podľa priznania.

 

Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:

rozhodnutie o povolení vkladu,
list vlastníctva,
kolaudačné rozhodnutie(pri novostavbe),
osvedčenie o dedičstve, resp. kúpno predajnú zmluvu

 

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie do 31. januára a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Dôležité tlačivá: - všetky uvedené tlačivá sú platné aj na rok 2021

 

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kompostovanie