Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Občan alebo občan trvalo žijúci v zahraničí hlási prechodný pobyt ohlasovni pobytu v obci prechodného pobytu, pričom hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu - maximálne na 5 rokov, na ohlasovni pobytu v obci, kde sa dočasne zdržiava.

Predloží:

platný doklad totožnosti:
                               - občiansky preukaz
                               - cestovný doklad SR, ak občan trvalo žije v zahraničí
doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej hlási prechodný pobyt:
                              - list vlastníctva alebo
                              - rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo
                              - list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný  pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

 

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

- ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti
- ak ide o ich prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
- ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s
prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom
- ak sa hlási prechodný pobyt do zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje celoročné bývanie
- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny

 

Podmienky pre prihlásenie na prechodný pobyt sa líšia podľa toho, kto alebo za koho občan hlási prechodný pobyt ( Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov ):

  • Sám za seba
  • Nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov
  • Za členov rodiny
  • Za dieťa do 18 rokov
  • Za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou
  • Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
  • Za iného občana

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kompostovanie