Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

OZNAM: Pridaný termín verejného korčuľovania dňa 18.2.2024 od 15:00hod. do 16:00hod. na zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne

Mikroregión

ZDRUŽENIE OBCÍ BIELOKARPATSKO-TRENČIANSKEHO MIKROREGIÓNU (ZOB-TM)

podľa § 20b a nasl. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov uzatvorená dňa 30. októbra 2003 zakladateľmi:
Obec Adamovské Kochanovce
Obec Kostolná-Záriečie
Obec Drietoma
Obec Melčice-Lieskové
Obec Chocholná-Velčice
Obec Štvrtok
Obec Ivanovce

 

Právne pomery združenia obcí

2004-09-29

Združenie obcí ZOB-TM je dobrovoľným, nezávislým, nepolitickým združením obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu, ktoré bolo založené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 30. novembra 2003 v Chocholnej-Velčiciach.
Združenie obcí je právnickou osobou podľa § 20b ods. (2) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, ktorá vzniká registráciou na Krajskom úrade v Trenčíne.
Právne pomery združenia obcí sa riadia Občianskym zákonníkom, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
Združenie obcí bolo založené na dobu neurčitú.

 

Sídlo združenia obcí

2003-10-30

Sídlom združenia obcí ZOB-TM je:

Obecný úrad Chocholná-Velčice
Chocholná-Velčice 312
913 04 Chocholná-Velčice

 

Cieľ činnosti združenia obcí

2004-09-29

Združenie obcí ZOB-TM vzniklo na ochranu záujmov obcí bielokarpatsko-trenčian-skeho mikroregiónu a ich obyvateľov.
Cieľom združenia obcí je:

cieľavedomá spoločná ochrana záujmov obcí bielokarpatsko - trenčianskeho mikrore-giónu a ich obyvateľov
rozvoj efektívnej samosprávy obcí
iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodársko-ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných a kultúrnych, športovo-turistických, výchovno-vzdelávacích, investičných
vzájomná výmena skúseností členov združenia

V záujme plnenia cieľov združenia bude združenie obcí iniciovať a podporovať nasledovné aktivity:

cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov obcí
rozvoj efektívnej samosprávy obcí
demokratické a spoločenské procesy v mikroregióne
hospodársko-ekonomických aktivity, vytváranie priaznivého prostredia pre súkromný sek-tor, pre uplatňovanie trhovej ekonomiky
aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, výchovy občanov v tomto smere
podporu sociálnej sféry, zameranú na rozvoj starostlivosti o zdravie obyvateľov, rozvoj humanitnej a sociálnej starostlivosti, rekvalifikačné programy pre nezamestnaných
duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity pre ochranu a rozvoj historických tradícií, miestnej kultúry, morálky a etiky obyvateľov mikroregiónu
športovo-turistické aktivity pre obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu
výchovno-vzdelávacie programy pre manažment obcí i obyvateľov všeobecne

....a to všetko vrátane investičných činností v záujme rozvoja regiónu.

 

Práva a povinnosti členov združenia obcí

2004-09-29

Práva členov :

schvaľovať stanovy združenia obcí ZOB-TM a ich zmeny
zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia ZOB-TM
požadovať, aby sa Valné zhromaždenie ZOB-TM zaoberalo jeho problémami
predkladať Valnému zhromaždeniu ZOB-TM iniciatívne návrhy na činnosť v súlade s cieľmi združenia obcí
kontrolovať činnosť orgánov združenia obcí.

Povinnosti členov:

aktívne pracovať v združení obcí ZOB-TM, chrániť jeho poslanie a dobré meno
platiť v dohodnutom termíne členské príspevky