Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Odpadové hospodárstvo

Obec musí mať zavedený triedený zber papiera, plastov, kovov a skla, ktoré nepatria do komunálneho odpadu.  Do komunálneho odpadu sa taktiež nesmie ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene, ktorý sa nesmie zneškodňovať (spaľovať alebo ukladať na skládku). Obec je povinná  zabezpečiť najmenej 2 x do roka zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, to znamená, že sme to my všetci.


Zakazuje sa: uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, t.j.  zakladanie „čiernych skládok“, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, teda zakazuje sa spaľovanie odpadu v domácnosti, v záhrade a pod., zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vody, vykonávať skládkovanie odpadu.

KOMUNÁLNY ODPAD
Do komunálneho odpadu patrí: hrubo znečistené suroviny, prach, špina, popol z uhlia, použité hygienické vložky, cigaretové nedopalky, niektoré viacvrstvové obaly (od kávy, korenín, ...), keramika, zrkadlá, faxový papier, mäsité zvyšky jedál, kosti, obväzy, koža, obuv, zamastený alebo inak znečistený papier, apod. Je sústreďovaný do  nádob na odpad. Vývoz je realizovaný podľa platného harmonogramu ( 1 x za dva týždne, vždy v piatok). V prípade akejkoľvek zmeny sú občania informovaní cestou oznamu v miestnom rozhlase alebo oznamom na webovej stránke obce. 

PAPIER A LEPENKA
Noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, vlnitú lepenku, staré pohľadnice, hladkú lepenku (škatuľky od liekov), obuvnícku lepenku, kartóny, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina, z dopravy, listy, obálky, malé kúsky po strihaní, rezaní papiera, čistý papier od potravín, atď.  
Prosím nevhadzujte: jednorazové plienky, kopírovací papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, mastný papier od mäsových výrobkov, voskovaný papier, krepový papier, papier od koláčov, stieracie žreby a znečistený a mokrý papier. Odpad vhadzujte do nádob na to určených (modrý kontajner), kartónové obaly musia byť zložené! 

BIELE A FAREBNÉ SKLO
Prázdne sklenené fľaše bez zátok a uzáverov,  sklenené obaly, sklo z okuliarov, ... Možné vhadzovať aj s etiketami. 
Prosím nevhadzujte: sklenené črepy, keramiku, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo, kalené sklo, mliečne sklo, varné sklo, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné fľaše a znečistené sklo.Tabuľkové sklo a sklenené črepy môžete odniesť  do výkupní v okolí alebo počas zberu veľkoobjemového a nebezpečného odpadu odovzdzať v "Majeri". 

VKM (VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY, TETRAPACKY)
Rozrezané a opláchnuté nápojové kartónové obaly (takzvané tetrapacky) od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, vína, a pod.
Uvedený odpad môžete odovzdať do príslušnej zbernej nádoby (oranžový kontajer), ktorý je umiestnení pri potravinách "COOP Jednota"

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY
Zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, väčšie konáre posekané ručne alebo štiepkovačom, mladá burina, piliny a hobliny, drevený popol, vlasy, chlpy, apod. Takisto sem patria aj kuchynské a domové bioodpady: všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál (z čistenia ovocia a zeleniny), zvyšky varenej stravy, usadenina z kávy, banány, pomaranče, citróny, potraviny po záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, bioodpady z chovu hospodárskych zvierat (hnoj, hnojovica, močovka) hlavne z chovu dobytka, hydiny, koní, zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených pilinách. 


PLASTY
Plastové PET a PE fľaše od minerálok, malinoviek, vína, kofoly, oleja, octu, aviváže, sirupov, LDPE a HDPE číre záhradné fólie, igelitové tašky a mikroténové vrecká, ... fľaše od kozmetických prípravkov (šampóny, sprchové gély, krémy, mlieka, ...), vrecká od mlieka, nádobky od jogurtov, smotany, masla, rastlinného masla; plastové poháriky, atď. Všetky plasty musia byť umyté a čisté! 
Je potrebné zo všetkých plastov vyprázdniť vzduch (stlačiť fľašu na minimálny objem) vrece dobre stlačiť a uviazať pevným povrazom. Na zber plastových obalov sú určené smetné nádoby (žltý kontajner) alebo zberné miesto na vrecia umiestnené v záhrade Obecného úradu. Žleté vrecko na plasty si môžete vyzdvihnúť na OcÚ v Ivanovciach. 

POUŽITÝ RASTLINNÝ OLEJ 
Použitý rastlinný olej z kuchyne. V žiadnom prípade nezmiešavajte potravinové oleje a motorové oleje. Motorové oleje sú nebezpečný odpad. Použitý rastlinný olej môžete vložiť do označenej nádoby v záhrade OcÚ v Ivanoviach v zavretej plastovej flaši. 

KOVY 
Kovy a drobné kovové obaly môžete odovzdať do zbernej nadoby (červený kontajter), ktorý je umiestený pri OcÚ v Ivanovciach. 

TEXTIL
Obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, staré handry, vlna, priadze, apod. Textil môžete odovzdať do kontajnerov na to určených, ktoré sú rozmiestnené po obci. 

ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD
Sem patrí: nerozobraté televízory, rádia, počítačová a kancelárska technika, discmany, videokamery, videorekordéry, hi-fi zariadenia, telefóny, mobily, variče, kávovary, umývačky, sporáky, vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, hriankovače, chladničky, mrazničky, práčky, ventilátory, sušičky, klimatizačné zariadenia, elektrické radiátory, spotrebiče na vykurovanie, svietidlá, žiarovky, žiarivky, výbojky, hodiny a hodinky, váhy, vŕtačky, elektrické pílky, šijacie stroje, ručné elektrické náradie, apod.  Elektroodpad môžete odovzdať 2 x ročne počas zberových dní obce Ivanovce, prípadne v predajni, kde ste výrobok zakúpili. 

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
Pneumatiky z osobných motorových vozidiel, motocyklov, bicyklov, apod. Nepatria sem nákladné pneumatiky. S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch.  Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Distribútorom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, ako aj predajca pneumatík cez internet. Zber opotrebovaných pneumatík teda musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky odovzdali v akomkoľvek pneuservise bez ohľadu na to, kde ste pneumatiky zakúpili.  

OBJEMNÝ ODPAD
Starý nábytok, koberce, umývadlá, kuchynské linky a všetkom objemný odpad z domácnosti. Tento druh odpadu je zberaný 2 x ročne počas zberových dní obce Ivanovce s pravidla na jar a jeseň. 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Dobné zmesi (v rozmeroch max. 40 x 40 cm) betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sklobetónové tvárnice, lepené a drôtované sklo, apod v malom množstve môžete za poplatok odvoz na obci alebo zaviesť do blízkej spoločnosti ERSON, ktorá sa zaoberá separáciou stavebného odpadu. 

AKUMULÁTORY, ŽIARIVKY A OSTATNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Saré (vybité a už nenabíjateľné) olovené batérie z áut motocyklov,  teplomery, rozpúšťadlá, staré farby, obaly od farieb a rozpúšťadiel, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie čistiace prostriedky, drevo, obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, apod. Tento druh odpadu je zberaný 2 x ročne počas zberových dní obce Ivanovce  na jar a jeseň. Akumulátory a žiarivky je možné odovzdať na počas zberných dní v obci Ivanovce. 

Batérie je možné odovzdať aj na Obecnom úrade v Ivanovciach do príslušnej zbernej nádoby.
 

LIEKY A LIEČIVÁ
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá, mastičky, apod. Sú zberané v lekárňach. 

 

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kompostovanie