Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

MŠ s ZŠ

Základná škola s materskou školou Ivanovce

ZŠ s MŠZákladná škola s materskou školou Ivanovce je škola rodinného typu, otvorená rodičom, deťom a obyvateľom z obce. Je školou, kde spolupracujú učitelia materskej školy s učiteľmi základnej školy. Spolupracujú s obcou pri vystúpeniach pre starších občanov, tvoríme s deťmi darčeky a organizujeme v spolupráci s obceou rôzne výstavy. Spoločne si pomáhame pri riešení rôznych problémov s využitím skúseností a nových poznatkov v oblasti vzdelávani

Zameriavame sa na spoluprácu s rodičmi, poskytujeme im poradenský servis, organizujeme prednášky s odborníkmi zo Súkromnej pedagogicko- psychologickej poradne zamerané na problematiku výchovy detí, prípravenosť detí na školu. Deti materskej a základnej školy majú poskytnutú logopedickú starostlivosť priamo na škole, kde si nimi pravidelne pracuje logopéd, psychológ, a špeciálny pedagóg. Našou prednosťou je menší kolektív žiakov. Máme možnosť individuálneho prístupu ku každému žiakovi.  Naši žiaci majú priestor na vlastnú realizáciu, snažíme sa získať záujem žiaka o získanie nových poznatkov uplatňovaním hravých foriem, alternatívnych metód, vytváraním príjemného prostredia v triede, podnecujeme u detí tvorivosť a originalitu. 

Vyučujeme  modernými spôsobmi, učitelia využívajú pri výučbe moderné technológie. Harmonicky rozvíjame všetky zložky a výnimočnosť osobnosti dieťaťa a zaručujeme odbornú starostlivosť vo výchovno-vzdelávacom programe školy prostredníctvom kvalifikovaných účiteľov. V školskom vzdelávacom programe posilňujeme v rámci výučby matematiku, slovenský jazyk a anglický jazyk. Úzko spolupracujeme s materskou školou pri príprave predškolákov či už v oblasti predčitateľskej  prípravy, matematických zručností a anglického jazyka. Naši predškoláci navštevujú školu, využívajú cvičebňu, počítačovú učebňu, čím sa im uľahčuje prechod z materskej školy do 1.ročníka.

Anglický jazyk sa deti učia už a materskej škole a pokračujú v základnej škole. Pri výučbe anglického jazyka kladieme dôraz na komunikačné schopnosti žiakov, využívame projekt  e-twinning, kde spolupracujeme zo zahraničnými školami. Tým, že anglický jazyk ovládajú kmeňoví učitelia nám umožňuje využívať metódu CLILL, kde obsah predmetu posilňuje cez cudzí jazyk.

V matematike pravidelne riešime súťaž "Matematický klokan". Jedná sa o medzinárodnú matematickú súťaž, ktorá  sa stala najväčšou žiackou (nielen matematickou) súťažou na svete. V marci 2012 sa do nej zapojilo takmer 7 miliónov žiakov z 50 krajín. Máme žiakov, ktorí skončili medzi prvými sto najúspešnejšími riešiteľmi.

Kladieme dôraz nielen na intelektuálne schopnosti, ale i na umeleckú činnosť. V ZŠ v Ivanovciach je zriadené elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy L. Novomeského v Trenčíne, kde je pani riaditeľkou PhDr. Mária Orichová. Sú zriadené dva odbory – výtvarný a tanečný. Deti materskej a základnej školy nemusia nikde dochádzať, rodičia nemajú starosti s ich vodením do umeleckej školy. Výučba je zabezpečená priamo na škole. Tancujú priamo v cvičebni, ktoré je veľmi dobre vybavená a príjemná pre deti I. stupňa ZŠ. Žiaci výtvarného odboru mali možnosť vďaku tejto umeleckej škole vystavovať svoje práce v Galérií M.A. Bazovského v Trenčíne. 

V tomto školskom roku deti ZŠ majú možnosť zapojiť sa do krúžkov – šachový, stolno-tenisový, čitateľský, šikovné ruky.

Novinkou je šachový krúžok, ktorý otvárame vďaka Slovenskému šachovému zväzu v rámci projektu „Šach na školách“, kde nám bol poskytnutý šachový materiál. Naši žiaci  Marek Filo, Adam Richtárik, Samuel Satina sa stali prémiovými členmi Slovenského šachového zväzu. Krúžok navštevuje 12 detí 1.-4- ročníka.  Žiaci MŠ a ZŠ svojimi kultúrnymi vystúpeniami prispievajú k dobrej atmosfére v obci pri rôznych podujatiach v Kultúrnom dome v Ivanovciach pre rodičov a seniorov z obce. 

 

Materská škola


ZŠ s MŠMaterská škola začala svoju činnosť od školského roku 1945/1946. Spočiatku bola umiestnená v jednej triede základnej školy. V tomto prvom roku začalo materskú školu navštevovať 36 detí (17 chlapcov a 19 dievčat). Materská škola je v prevádzke nepretržite až do súčasnosti.

V roku 1980 bola odovzdaná deťom do užívania nová materská škola v blízkosti základnej školy. V tomto období bolo prerušené aj písanie školskej kroniky. Nové zápisy v školskej kronike sa objavujú od školského roku 1997/1998.

Pre deti v materskej škole sa organizujú vychádzky, besedy a rozličné hry. Deti si nacvičujú rôzne programy, ktorými tešia ostatných obyvateľov pri obecných slávnostiach a pri posedeniach dôchodcov.

Vladimír Šimlovič

 


Základná škola

MŠ s ZŠPrvé pokusy zriadiť v Ivanovciach školu začínajú už v roku 1896 a obnovujú sa každý rok až do roku 1904, kedy dochádza k ich uskutočneniu. Dôvodom pre zriadenie školy bolo pribúdanie školopovinných detí.

Škola bola postavená na pozemku kúpenom od Juraja Ondrejičku. Obecná pôžička na stavbu školy bola 34 000 zlatých. Školu stavala firma Materna a Scholz z Trenčína. Výstavbou boli plánované dve učebne a dva byty pre učiteľov. Od roku 1912 tri učebne a jeden byt. Vyučovanie v novopostavenej škole sa započalo v školskom roku 1905 - 1906. Prvými učiteľmi boli: Ziegelbier zo Spiša a učiteľka Mártonffy. Správcom školy bol Féjér.

V rokoch 1944 - 1945 - v období SNP - bola škola obsadená Nemcami a vyučovalo sa len v jednej triede. Po skončení vojny začalo sa v školskom roku 1945 - 1946 vyučovať len v dvoch triedach, nakoľko škola bola zvnútra zničená vojskom. Správcom školy bol Ján Múdry-Šebík, učiteľkou jeho manželka Anežka. V školskom roku 1945 - 1946 došlo k poštátneniu školstva.

Dňom 30. 6. 1980 dochádza k zrušeniu ZŠ. Až v roku 1990 po rozsiahlej rekonštrukcii sa opäť začína s vyučovaním na malotriednej ZŠ. Riaditeľkou a učiteľku zároveň sa stáva Božena Adamicová z Trenčína. Je zriadená družina, kde je vychovávateľkou Miroslava Koprivňanská.