Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Ivanovce, teda podnikatelia majú tieto všeobecné povinnosti:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciu a s podmienkami určenými obcou podľa § 22 zákona č.478/2002 Z.z.,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou (§27 ods. 1 zákona č.478/2002 Z.z.),
d) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu),
e) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania,
f) oznámiť každoročne do 15. februára obecnému úradu údaje (druh a množstvo) potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku ako i počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a druh a účinnosť odlučovacích zariadení,
g) platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok").
h) oznámiť obci Ivanovce zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO, do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny, a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za to obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.

Povinnosti podľa odseku 1 písm.b), e), f), g) a h) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.
Oznamovacia povinnosť podľa ods.1 písm.f) tohto ustanovenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorými sú:
- obec Ivanovce,
- právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

 

VZN č. 2/2015 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZ367.64 KB