Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

Znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Ivanovce, teda podnikatelia majú tieto všeobecné povinnosti:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciu a s podmienkami určenými obcou podľa § 22 zákona č.478/2002 Z.z.,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou (§27 ods. 1 zákona č.478/2002 Z.z.),
d) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu),
e) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania,
f) oznámiť každoročne do 15. februára obecnému úradu údaje (druh a množstvo) potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku ako i počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a druh a účinnosť odlučovacích zariadení,
g) platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok").
h) oznámiť obci Ivanovce zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO, do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny, a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za to obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.

Povinnosti podľa odseku 1 písm.b), e), f), g) a h) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.
Oznamovacia povinnosť podľa ods.1 písm.f) tohto ustanovenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorými sú:
- obec Ivanovce,
- právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

VZN č. 2/2015 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZ367.64 KB

 

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy, t.j. najmä zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„)  vyžaduje súhlas na vydanie povolenia ich stavby, súhlas na trvalé užívanie a ich samotné povolenie. Na všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia, t.j. s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW sa k stavebnému povoleniu vyžaduje súhlas k povoleniu ich stavby  podľa § 26 ods. 1  zákona o ochrane ovzdušia v rámci stavebného konania. Zároveň ku kolaudačnému konaniu sa vyžaduje súhlas na ich trvalé užívanie – prevádzku podľa § 26 ods.  1 písm. c). Tie v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva obec Ivanovce ako záväzné stanovisko.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný podľa § 20 zákona  o ochrane ovzdušia ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Zdroje znečisťovania ovzdušia s menovitým tepelným príkonom nad 0,1 MW vyžadujú povolenie orgánu ochrany ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom v rozsahu 0,1 až 0,3 MW povoľuje obec Ivanovce ako povoľujúci orgán podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia formou rozhodnutia. Podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia. POVOLENIE ZDROJA sa NEVYDÁVA pre MALÝ ZDROJ, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností. T.j. najmä pre krby, sporáky, kotle na zemný plyn, atď.

 

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

https://www.epi.sk/zz/2023-146

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 254/2023 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

https://www.epi.sk/zz/2023-254

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 248/2023 Z. z.  o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia:

https://www.epi.sk/zz/2023-248#Share