Navigácia

Obsah

Opatrenie k zasadnutiam OZ

Typ: ostatné
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, v znení opatrení
č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení
a dopĺňa nasledovne:

I.
V odseku „Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá
podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. povinnosť“
sa vypúšťa veta „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť
inú formu informovanosti občanov,“
a nahrádza sa vetou „Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti
zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností –
protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov
územnej samosprávy,“

II.
S účinnosťou od 07. mája 2020 od 12:00 hod. do odvolania sa tento zákaz
nevzťahuje na výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných
podmienok:
- vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
minimálne 2 metre,
- smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou
formou,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
ohybu), nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh
a predmetov,
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za
dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
- pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s
odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

O d ô v o d n e n i e
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo
dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4
písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy.
Pri činnosti štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dochádza k stretnutiu
väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné,
aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia. Vzhľadom na
priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcu
zvýšenú sociálnu a politickú aktivitu obyvateľstva bolo vhodné a prijateľné pristúpiť
k uvoľňovaniu režimu organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov
územnej samosprávy, a to za zachovania ostatných už stanovených podmienok uloženým pre
činnosť týchto orgánov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020
bolo dňa 5. 5. 2020 doplnené opatrením č. OLP/3796/2020, podľa ktorého sa zákaz
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia s účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod.
do odvolania nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní stanovených
podmienok uvedených v tomto opatrení. Súčasťou vyššie uvedených hromadných podujatí
cirkevnej povahy sú aj pohrebné obrady. Nakoľko pohrebné obrady patria medzi spoločenské
obrady neodkladnej povahy, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považoval
za náležité upraviť obdobný režim k občianskym pohrebným obradom.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Vytvorené: 11. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2020 10:58
Autor: Správce Webu