Navigácia

Obsah

Zber komunálneho odpadu v obci

Typ: ostatné
fotoVážení spoluobčania,

 v týchto dňoch Vám boli do domácnosti doručené výmery na komunálny odpad spolu so známkami na vývoz komunálneho odpadu. Dovoľte k tomu niekoľko informácií.

       V roku 2019 obec za uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu zaplatila 30 750,-€ , čo

je v prepočte na jednu osobu 34,-€ .

       Príjem z poplatkov za komunálny odpad bol vo výške 20 506,-€ , čiže obec doplatila

z rozpočtu viac ako 10 000,-€ .

       V minulom roku sme 200 domácnostiam poskytli kompostéry na bioodpad a sľubovali

sme si od toho , že sa výraznejšie poníži množstvo komunálneho odpadu, no v skutočnosti

sú to len 2% oproti roku 2018 a množstvo vytriedeného  odpadu je o 0,55 % menej

oproti roku 2018.(V roku 2O18 miera vytriedenia 31,77 % a v roku 2019 miera vytriedenia

komunálneho odpadu 31,22 % ). Od množstva vytriedeného odpadu závisí aj cena za

uloženie komunálneho odpadu na skládku. Pre tento rok to je 58,17 ,-€ za tonu. V priemere

sa mesačne vyvezie z obce a Ivanovskej doliny 14 t odpadu , to znamená, že len za uloženie

na skládku zaplatíme cez 800,-€ mesačne a za vývoz 1200,-€ mesačne. K tomu treba

pripočítať vývoz veľkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu a kontajnery z cintorína

a zakúpenie ďalších kompostérov pre domácnosti.

        Keďže obec nemôže na likvidáciu komunálneho odpadu doplácať a náklady na vývoz

a likvidáciu odpadu neustále rastú , tak sme spolu so zastupiteľstvom hľadali riešenie, ktoré

by pomohlo znížiť množstvo komunálneho odpadu a povýšilo množstvo odpadu triedeného.

Mohli sme zvýšiť poplatok na 34,-€ na osobu a rok , alebo ponechať paušálny poplatok 23,-€

a k tomu poskytnúť 3 známky na osobu . Ďalšie známky by si domácnosti zakupovali podľa

vlastnej potreby ,t .j. ,ak si poskytnuté známky ktoré ste dostali spolu s výmerom (3 známky

na osobu) miniete , ďalšie si môžete zakúpiť na obecnom úrade. 1ks známky za 1,-€.

        Uvediem príklad: Ak je v domácnosti 1 osoba – zaplatí 23,06,-€ + dostane 3 známky

.Vývozov do konca roka ostáva 17 . To znamená, ak si chce dať vyviesť každé 2 týždne

dokúpi si ďalších 14 známok. Ak raz za mesiac dokúpi si 5 známok. ( 120 l nádoba) .

Pri poplatku 34,-€ na osobu by bol poplatok 34,-€ -120 l nádoba.

       Ak sú v domácnosti 2 osoby zaplatia 46,12,-€ + 6 známok dostanú. Ak si chcú dať vyviesť

odpad každé 2 týždne , tak si dokúpia ďalších 11 známok. Ak raz za mesiac , tak si zakúpia 2

známky. (120l nádoba) .

Pri poplatku 34,-€ na osobu by bol poplatok 68,-€ - 120 l nádoba.

 

       Ak sú v domácnosti 3 osoby zaplatia 69,18, -€ + 9 známok dostanú. Ak si chcú dať vyviesť

odpad každé 2 týždne , tak si dokúpia 8 známok , ak raz za mesiac tak si známky nemusia

dokupovať, ale si to vyžaduje odpad separovať. (120 l nádoba) .

Pri poplatku 34,-€ na osobu by bol poplatok 102,-€ - 120 l nádoba.

 

         Ak sú v domácnosti 4 osoby zaplatia 92,24 , -€ + 12 známok dostanú. Ak si chcú dať odpad

vyviesť každé 2 týždne dokúpia si ešte 5 známok , ak raz za mesiac , tak si známky nemusia

dokupovať, ale si to vyžaduje odpad pri 120 l nádobe naozaj separovať .

Pri poplatku 34,-€ na osobu by bol poplatok 136,-€ -120 l nádoba.

 

            To isté platí pri 5 a viac členných domácnostiach.

           Obecné zastupiteľstvo schválilo po zvážení obidvoch návrhov variant s paušálom a známkami,

 ktorý je lacnejší pre občana ale rizikovejší pre obec, ak triedenie odpadu nebude na požadovanej

úrovní.

         Cieľom takéhoto rozhodnutia  je ponížiť množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo  

 vytriedeného komunálneho odpadu. Tiež znížiť poplatok tým, ktorí odpad triedia, a tí ktorí netriedia

si vývoz zaplatia v plnej výške nákladov , čo samozrejme nie je našim cieľom odpad netriediť.

 

        Zmena sa tyká aj bytových domov, kde veľké kontajnery budú nahradené malými podľa

počtu členov domácnosti. 120 l nádoba sa počíta na 4 osoby domácnosti.

 

         V obci sa nachádzajú kontajnery na plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky, kuchynské oleje

z domácnosti, kontajnery na textil , pri vchode obecného úradu je malý kontajner na malé

batérie, 2x ročne sa vykonáva zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Plasty je

možné zbierať aj do vriec a odovzdať do skladu v záhrade obecného úradu . V 200

domácnostiach sú kompostéry na bioodpady.

 

             Či touto zmenou dosiahneme lepšiu mieru triedenia a ponížime množstvo

komunálneho odpadu budeme môcť zhodnotiť až na konci roka. Chcem poprosiť , aby sme

k triedeniu pristupovali zodpovedne a tak šetrili peniaze sebe aj obcI a predovšetkým

pomohli životnému prostrediu.

Ďakujem všetkým tým, ktorí triedenie odpadu považujú za samozrejmosť, a nie je im ľahostajné, ako naše okolie vyzerá.

Poďme spoločne prispieť k tomu čo tak veľmi chceme, zachovať peknú a čistú prírodu pre budúce generácie.

 

 

                                                                                                                Bc .Mária Hládeková ,starostka


Vytvorené: 8. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2020 11:31
Autor: Správce Webu