logo
logo

Samostatne hospodáriaci roľník

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR.

 

Čítať ďalej...

Miestny poplatok za TKO

Obec Ivanovce sa vo vyberaní miestneho poplatku za TKO riadi predovšetkým zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Všeobecným záväzným nariadením obce Ivanovce č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa a o poplatku za tvorbu komunálneho a drobného stavebného odpadu a Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2015.

 

Čítať ďalej...

Daň za nehnuteľnosti

Obec Ivanovce vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 5/2015 o miestnych daniach.

 

Každý daňovník, ktorému vznikne povinnosť platcu dane, je povinný do 31. januára príslušného roka za ktorý mu vznikla daňová povinnosť  podať si daňové priznanie.

 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

 

Priznanie daňovník podáva na predpísanom tlačive.

 

Čítať ďalej...

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Čítať ďalej...

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú preňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Nevýherné hracie prístroje sú:

- elektronické prístroje na počítačové hry

- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

 

Daňovník je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov

 

Sadzba dane je 72,69 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

Čítať ďalej...

Overovanie listín

Obecný úrad Ivanovce zodpovedá pri overovaní listín za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Čítať ďalej...

Overovanie podpisov

Obecný úrad Ivanovce nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, na ktorej sa overuje podpis. Zodpovedá však za to, že podpis na listine bol urobený alebo uznaný za vlastný, fyzickou osobou, ktorej podpis je osvedčovaný v Osvedčovacej knihe.

 

Čítať ďalej...

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.  Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

 

Za členov rodiny, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

 

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

 

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

 

Potrebné doklady:

 

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra,nie z katasterportal.sk).
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

- ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • Osvedčenie o štátnom občianstve

 Zamestnanec ohlasovne pobytu overí predložené doklady. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok, ktorý mu bude vydaný na príslušnom Obecnom úrade v Ivanovciach.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Občan alebo občan trvalo žijúci v zahraničí hlási prechodný pobyt ohlasovni pobytu v obci prechodného pobytu, pričom hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu - maximálne na 5 rokov, na ohlasovni pobytu v obci, kde sa dočasne zdržiava.

Predloží:

platný doklad totožnosti:
                               - občiansky preukaz
                               - cestovný doklad SR, ak občan trvalo žije v zahraničí
doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej hlási prechodný pobyt:
                              - list vlastníctva alebo
                              - rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo
                              - list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný  pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

 

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:
- ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti
- ak ide o ich prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
- ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s
prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom
- ak sa hlási prechodný pobyt do zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje celoročné bývanie
- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny

 

Podmienky pre prihlásenie na prechodný pobyt sa líšia podľa toho, kto alebo za koho občan hlási prechodný pobyt ( Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov ):

 • Sám za seba
 • Nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov
 • Za členov rodiny
 • Za dieťa do 18 rokov
 • Za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou
 • Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • Za iného občana

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

pripravujeme